Vist que els ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya han formulat les 

propostes sobre les dues festes locals corresponents al seu municipi i agregats; 

Atès que en les localitats respectives les festes locals tenen el caràcter de dies inhàbils 

a efectes administratius, d’acord amb l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú; 

Atès que d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 

regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, correspon a 

l’autoritat laboral la seva determinació i publicació; 

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 

37.2 de l’Estatut dels treballadors, Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, 

de 24 de març; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i 

suplents, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de 

juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, i l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per 

la qual s’estableix el calendari de festes laborals per a l’any 2013 a Catalunya, i en ús 

de les atribucions que em són conferides, 

Ordeno: 

Article únic 

Es fixa el següent calendari laboral de festes de caràcter local per a l’any 2013 a la 

Comunitat Autònoma de Catalunya, distribuïdes per comarques. 

En aquesta Ordre, es fan constar també els ajuntaments que no han formulat proposta 

de festes locals dins el termini concedit. 

OSONA 

Alpens, 12 de febrer i 27 de setembre 

Balenyà, 21 de gener i 26 d’agost 

Brull, el, 25 de juliol i 11 de novembre 

Calldetenes, 13 de maig i 24 de setembre 

Centelles, 30 de desembre i 31 de desembre 

Collsuspina, 5 d’agost i 6 d’agost 

Espinelves, 20 de maig i 25 de juliol 

Folgueroles, 20 de maig i 9 de setembre 

Gurb, 20 de maig i 30 de novembre 

Lluçà, 21 de novembre i 10 de desembre 

Malla, 22 de gener i 28 de març 

Manlleu, 28 de març i 20 de maig 

Masies de Roda, les, 15 de juliol i 30 de setembre 

Masies de Voltregà, les, 2 de setembre i 9 de setembre 

Vinyoles, 8 de juliol i 9 de setembre 

Montesquiu, 28 de març i 20 de maig