El Servei de Joventut del Consell Comarcal és el punt de trobada dels ajuntaments d'Osona per tal d'endagar actuacions, projectes i serveis adreçats a joves que donin respostes a les necessitats compartides entre els municipis de la comarca en matèria de joventut.

Així doncs, el servei de joventut està al servei dels ajuntaments de la comarca i promou el treball mancomunat, la col·laboració i el treball en xarxa entre les diverses administracions implicades en el desenvolupament dels projectes de vida de les persones joves dels nostres municipis. El servei de joventut desenvolupa una metodològia de treball basada en la cooperació i situa els ajuntaments de la comarca en el centre de la política comarcal en matèria de joventut.

En aquest sentit, el servei s'estructura al voltant de tres eixos:

 1. Les competències de joventut transferides per la Generalitat de Catalunya.
  Entre les quals es destaquen: l'autorització i la sanció d'instal·lacions juvenils d'Osona; el seguiment i la supervisió de les activitats d'educació en el lleure en les quals hi participen joves menors d'edat; i les gestions i tràmits de les entitats juvenils i ajuntaments de la comarca.
 2. El suport tècnic als ajuntaments en matèria de joventut: aquest es tradueix en l'assessorament, el seguiment, l'elaboració,l'execució i l'avaluació de plans locals de joventut i projectes adreçats a joves.
  8 Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments
 3. Els programes mancomunats amb els ajuntaments d'Osona: aquest àmbit d'intervenció permet i potencia el treball per objectius amb els municipis. A més, possibilitat d'un servei personalitzat que dóna resposta als interessos i necessitats que presenten els diversos ajuntaments. Els programes que l'integren estan en estat de dinamisme i d'actualització permanent en coherència amb la pròpia realitat juvenil que està en constant procés de transformació. S'han signat un conveni de col.laboració amb 44 ajuntaments de la comarca.

 

Objectius:

 • Potenciar el rol de l'Ajuntament com a referent de les polítiques públiques de joventut.
 • Donar suport tècnic als municipis d'Osona per tal que puguin dissenyar les seves pròpies polítiques locals de joventut.
 • Oferir serveis i programes mancomunats als municipis.
 • Coordinar les actuacions en matèria de joventut.
 • Facilitar la participació dels ajuntaments en la definició de les necessitats i les oportunitats que han de ser ateses des d'un marc supramunicipal.

Programes:

 • Bus Nit: Es tracta d'un programa de transport nocturn comarcal mancomunat amb els ajuntaments de la comarca per tal facilitar la mobilitat juvenil i reduir el risc de sinistralitat a la carretera. En total aquest servei ha realitzat més de 30 sortides, ha desplaçat a joves a 4.500 joves de 27 municipis de la comarca.
 • Formació de socorristes: el curs que ha estat subvencionat per la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal. L'objectiu és formar personal qualificat en matèria de salvament aquàtic per tal de facilitar el compliment de la llei de funcionament de les piscines als ajuntaments. Per tant, el projecte dona resposta a una doble realitat: formativa i d'inserció laboral. S'han format un total de 107 joves, dels quals un 72,29 % han obtingut la titulació.
 • Estades d'idiomes: el servei de joventut fomenta l'educació i la formació dels joves dels municipis de la comarca mitjançant unes estades d'anglès que s'han celebrat cada any del present mandat.
 • Espais pel sexe jove: servei de salut sexual, promocionat per l'empresa, de gran reputació online en matèria de sex shop. Especilitzada en millorar la salut sexual entre els joves, i en la prevenció d'enfermetats de transimisió sexual.
 • Osona Virtual: es tracta d'un web () que ofereix un espai de gestió dels programes mancomunats amb els ajuntaments essent una eina útil i pragmàtica que facilita la inscripció dels joves dels municipis als seus ajuntaments de procedència oferint així un servei de qualitat, pròxim i efectiu, tot potenciant les regidories de joventut.
 • Drac, atenció i prevenció en el consum de drogues: el consell comarcal i els ajuntaments de la comarca treballen conjuntament a través d'una metodologia comunitària la prevenció i la reducció de riscos derivats del consum de drogues. La principal aportació del programa Drac ha estat l'impuls i la promoció de plans i programes de prevecnió municipals tot oferint suport i assistència tècnica en aquest àmbit. En total s'han dissenyat 3 plans de prevenció de drogodependències, s'han eleborat 8 programes de prevenció i 14 programacions preventives a municipis, s'han entregat informes confidencials a les autoritats polítiques resultat d'un estudi comarcal sobre el consum i l'ús de les drogues entre els joves. En total s'han executat més de 200 activitats preventives als municipis, s'ha elaborat una guia preventiva adreçada a famílies i s'ha dissenyat un web especialitzat en drogues. Actualment s'està treballant en la implementació de protocols d'atenció de casos de consum, en un programa d'atenció a les persones i un programa educatiu alternatiu a la sanció administrativa per consum a tinença de drogues a joves menors d'edat.
 • El Raid dels Ausetans: El Raid dels Ausetans és un programa de foment de la cohesió social i la integració de joves amb diversitat sociocultural i en situació de risc que es va implementar de manera pilot l'any 2006. L'any 2007 s'ha celebrat la segona edició d'aquest raid d'aventures amb l'objectiu de potenciar l'establiment de vincles interpersonals.

Vist que els ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya han formulat les 

propostes sobre les dues festes locals corresponents al seu municipi i agregats; 

Atès que en les localitats respectives les festes locals tenen el caràcter de dies inhàbils 

a efectes administratius, d’acord amb l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú; 

Atès que d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 

regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, correspon a 

l’autoritat laboral la seva determinació i publicació; 

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 

37.2 de l’Estatut dels treballadors, Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, 

de 24 de març; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i 

suplents, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de 

juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, i l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per 

la qual s’estableix el calendari de festes laborals per a l’any 2013 a Catalunya, i en ús 

de les atribucions que em són conferides, 

Ordeno: 

Article únic 

Es fixa el següent calendari laboral de festes de caràcter local per a l’any 2013 a la 

Comunitat Autònoma de Catalunya, distribuïdes per comarques. 

En aquesta Ordre, es fan constar també els ajuntaments que no han formulat proposta 

de festes locals dins el termini concedit. 

OSONA 

Alpens, 12 de febrer i 27 de setembre 

Balenyà, 21 de gener i 26 d’agost 

Brull, el, 25 de juliol i 11 de novembre 

Calldetenes, 13 de maig i 24 de setembre 

Centelles, 30 de desembre i 31 de desembre 

Collsuspina, 5 d’agost i 6 d’agost 

Espinelves, 20 de maig i 25 de juliol 

Folgueroles, 20 de maig i 9 de setembre 

Gurb, 20 de maig i 30 de novembre 

Lluçà, 21 de novembre i 10 de desembre 

Malla, 22 de gener i 28 de març 

Manlleu, 28 de març i 20 de maig 

Masies de Roda, les, 15 de juliol i 30 de setembre 

Masies de Voltregà, les, 2 de setembre i 9 de setembre 

Vinyoles, 8 de juliol i 9 de setembre 

Montesquiu, 28 de març i 20 de maig 

 L'Edifici del Sucre

El Consell Comarcal d'Osona està ubicat a la 3a. i 4a. planta de l'emblemàtic edifici del Sucre. La fàbrica del Sucre data de 1892 i s'emmarca perfectament en la tradició de les grans construccions industrials de final del segle XIX i de principi del XX. Es tracta d'un edifici que forma part de la memòria col·lectiva i que, per la seva geometria, l'emplaçament i l'excepcionalitat formal, marca una fita territorial i dóna nom a tot un sector de la ciutat de Vic.
Dues vistes diferents de l'Edifici del Sucre.
La sala de Plens

"Cal mirar Josep Vernis amb amplitud de mires. Perquè Vernis no és sols un dels artistes més significatius que tenim a la comarca, sinó que, malgrat la prudència que cal per fer aquest tipus d'afirmacions, podem dir que Vernis és un artista altament reconegut.

Un dels aspectes més destacables de la seva obra és la coherència en el discurs plàstic. Discurs que en cap moment s'ha vist truncat per modes o influències gratuïtes; ans al contrari, ha evolucionat dins de les vivències personals i precisament de forma molt receptiva al que provenia de fora, mantenint en tot moment 
un clar fil argumentatiu. 

La pintura és un llenguatge universal, síntesi d'impressions i sensacions que l'artista va vivint, a voltes fins i tot reivindicatives, però en tot moment amb voluntat d'aportar alguna cosa més al que ja s'ha dit o s'està dient.

Aquesta concepció de la creació artística la podríem aplicar a la concepció política d'una sala de plens, en aquest cas la del Consell Comarcal d'Osona, base del debat i síntesi de l'argumentació ideològica d'una comarca, representant en tot moment allò que és la seva voluntat popular.

L'exquisida forma amb què Vernis hi ha integrat aquestes dues obres fa de la Sala de Plens del Consell Comarcal l'espai ideal per a la més alta argumentació política d'una comarca."

 

Text extret de la introducció del catàleg editat en motiu de la presentació de les pintures a càrrec del Sr. Jacint Codina - President del Consell Comarcal en aquell moment.

BREU HISTÒRIA DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

Setembre 2011

   

El 2008 es van complir 20 anys des que el govern de la Generalitat de Catalunya  va posar en marxa els consells comarcals, fet que es va commemorar des de les diferents Administracions i també des del Consell Comarcal d’Osona, en un acte en què es va reconèixer la tasca feta a nivell comarcal.

  

La raó fonamental de ser del Consell Comarcal d’Osona ha estat sempre donar suport als 51 municipis que conformen la comarca d’Osona i, molt especialment, als més petits. Aquest suport es materialitza en facilitar la gestió de les competències dels ajuntaments i impulsar la modernització de l’Administració local. Així mateix, des del Consell es va celebrar el 30è aniversari dels ajuntaments democràtics al nostre país per tal de fer públic el reconeixement que mereixen els regidors i regidores que hi ha hagut als pobles i ciutats d’Osona des de l’any 1979.

  

El Consell Comarcal d’Osona, en els seus 23 anys d’història ha tingut sis presidents que han governat amb el suport de diferents grups polítics.

  

 • Joan Usart i Barreda, alcalde de Manlleu, de Convergència i Unió, va ser president de la primera legislatura, entre els anys 1988 i 1991.

 

 • Jacint Codina i Pujols, alcalde de Vic, de Convergència i Unió, president de la segona legislatura, 1991-1995.

 

 • Ramon Vall i Ciuró, alcalde de Prats de Lluçanès, de Convergència i Unió, president de la tercera legislatura, 1995-1999.

 

 • Ramon Vall i Enric Castellnou, regidor de  l’Ajuntament de Vic, tots dos de CiU, es van repartir la presidència de la quarta legislatura, 1999-2003. Ramon Vall va ser el president els dos primers anys i Enric Castellnou i Alberch els altres dos.

 

 • Jaume Mas i Coll, alcalde de Calldetenes, d’Esquerra Republicana de Catalunya, va ser el president de la cinquena legislatura, 2003-2007.

 

 • Miquel Arisa Coma, alcalde de Centelles, del Partit dels Socialistes de Catalunya, va ser el president de la sisena legislatura, 2007-2011.

 

 • Joan Roca i Tió, alcalde de Gurb, de Convergència i Unió, n’és l’actual president, des del passat 22 de juliol de 2011.